Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen, opdrachten en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer/leverancier (of enig rechtsopvolger) goederen en/of diensten van welke aard ook aan opdrachtgever/cliënt levert, waaronder (maar niet beperkt tot) consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ontwerpen, ontwikkelen, implementeren of beheren van programmatuur, websites of informatiesystemen. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op het ter beschikking stellen van werknemers aan opdrachtgevers ten behoeve van werkzaamheden op ICT en consultancygebied.
 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover deze door opdrachtnemer met de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen en beide partijen deze afwijking schriftelijk hebben bevestigd.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
 2. De algemene voorwaarden van de Fenit, als onder nummer 60/2003 gedeponeerd bij de rechtbank te Den Haag, dan wel de opvolgende versie van voornoemde Fenit voorwaarden, zijn aanvullend op de onderliggende overeenkomst van toepassing. Bij strijd tussen een of meerdere bepalingen van de Fenit voorwaarden en een of meerdere bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden prevaleren de onderhavige voorwaarden als gehanteerd door opdrachtnemer/leverancier.

 

Artikel 3. Duur van de opdracht

De opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 4. Opzegging opdracht

 1. De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd, met een opzegtermijn van tenminste een maand.
 2. De opdracht voor bepaalde tijd kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen, dat tussentijdse opzegging is toegestaan.

 

Artikel 5. Einde van de opdracht

 1. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd.
 2. Elke opdracht (voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd) kan worden beëindigd door opzegging, indien (tussentijdse) opzegging is toegestaan. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever uitvoering te geven aan het hieronder bepaalde.
 3. Elke opdracht eindigt van rechtswege indien en zodra de opdrachtgever met de ingevolge de opdracht ter beschikking gestelde consultant die de werkzaamheden verricht een rechtstreekse arbeidsverhouding is aangegaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 én de opdrachtgever bovendien jegens opdrachtnemer alle verplichtingen die voor de opdrachtgever voortvloeien uit de opdracht is nagekomen.
 4. Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat een consultant de arbeidsovereenkomst met opdrachtnemer opzegt en opdrachtnemer niet in staat is binnen een maand nadien een vervanger in te zetten.
 5. Indien opdrachtnemer de consultant gedurende een periode van vier weken achtereen niet ter beschikking kan stellen aan de opdrachtgever, de opdracht niet is geëindigd en de werkzaamheden niet zijn verricht door een vervanger, is de opdrachtgever gerechtigd de opdracht schriftelijk te beëindigen, behalve indien opdrachtnemer de consultant niet ter beschikking kon stellen wegens een oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever.

 

Artikel 6. Einde terbeschikkingstelling

 1. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling van de consultant. Daarnaast eindigt de terbeschikkingstelling van de consultant in de volgende gevallen:

-na de melding van de consultant aan opdrachtnemer of aan de opdrachtgever dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval;

-indien en zodra de opdrachtgever aan opdrachtnemer zulks verzoekt, mits in geval van een dergelijk verzoek krachtens opdracht of uit hoofde van deze algemene voorwaarden vervanging van de consultant door opdrachtnemer is toegestaan èn die vervanging bovendien binnen vier weken na dat verzoek daadwerkelijk plaatsvindt. De opdracht wordt dan voortgezet ten aanzien van die andere consultant. Op eerste verzoek van opdrachtnemer bevestigt de opdrachtgever schriftelijk beëindiging van de terbeschikkingstelling van de te vervangen consultant te hebben verzocht zoals hiervoor bedoeld.

 

Artikel 7. Rechtstreekse arbeidsverhouding

 1. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de consultant die ter beschikking gesteld wordt of werd, indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde.
 2. De opdrachtgever brengt opdrachtnemer schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de consultant een rechtstreeks dienstverband aan te gaan alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De opdrachtgever vraagt daarbij aan opdrachtnemer tegen welk tijdstip de consultant de overeenkomst met opdrachtnemer rechtsgeldig kan doen eindigen.
 3. De opdrachtgever ziet erop toe en staat ervoor in dat de consultant de overeenkomst met opdrachtnemer rechtsgeldig beëindigt of beëindigd heeft op het tijdstip dat de opdrachtgever met de consultant een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel. De opdrachtgever zal geen rechtstreekse arbeidsverhouding met deze consultant aangaan indien en voor zolang de consultant de overeenkomst niet rechtsgeldig kan doen eindigen en beëindigd heeft.
 4. Indien de opdrachtgever tijdens een opdracht een rechtstreekse arbeidsverhouding wenst aan te gaan met de ter beschikking gestelde consultant en ook aangaat, is de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd een vergoeding ten bedrage van 30% van het bruto jaarsalaris van de consultant. Onder jaarsalaris wordt verstaan het salaris zoals de consultant dat laatstelijk ontving bij opdrachtnemer voor de overgang naar opdrachtgever.
 5. Indien de opdrachtgever met de consultant een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat binnen zes maanden na de beëindiging van de terbeschikkingstelling van die consultant, is de opdrachtgever aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het bruto jaarsalaris van die consultant.
 6. Indien door tussenkomst van opdrachtnemer een consultant aan een mogelijke opdrachtgever is voorgesteld en die mogelijke opdrachtgever met die consultant die de werkzaamheden verricht een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat voordat de opdracht tot stand komt, is die mogelijke opdrachtgever aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van het bruto jaarsalaris dat voor de betrokken consultant, gelet op diens uit te oefenen functie en arbeidstijd, van toepassing zou zijn geweest indien de opdracht zou zijn tot stand gekomen.

 

Artikel 8. Opschorting tewerkstelling consultant

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de consultant tijdelijk op te schorten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en de looptijd van dat opschortingsrecht daarbij is vastgelegd.

 

Artikel 9. Functie en arbeidstijd

 1. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de consultant zijn gelijk aan de bij opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij opdracht anders is overeengekomen.
 2. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren. Overwerk aansluitend op de normale werktijd en niet langer durende dan een uur wordt niet als zodanig aangemerkt. Voor overwerk, werk op zaterdag- en zondagen en werk op feestdagen geldt een nominale toeslag van 100% bovenop het opdrachtgevertarief.

 

Artikel 10. Terbeschikkingstelling

 1. De opdrachtgever verstrekt aan opdrachtnemer inlichtingen over functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de consultant alsmede aangaande de beoogde looptijd van de opdracht.
 2. Opdrachtnemer kan te allen tijde aan opdrachtgever een voorstel doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde consultant door een andere consultant. De opdrachtgever beslist binnen een week of hij aan opdrachtnemer schriftelijk verzoekt de terbeschikkingstelling van de consultant te beëindigen teneinde deze te doen vervangen door de voorgedragen andere consultant die de werkzaamheden verricht met voortzetting van de opdracht als hiervoor bedoeld. Opdrachtnemer schiet niet toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan opdrachtgever, indien opdrachtnemer om welke reden dan ook een consultant niet of althans niet op de wijze en in de omvang als bij opdracht of nadien overeengekomen aan opdrachtgever ter beschikking kan stellen. c. Opdrachtnemer schiet niet toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan opdrachtgever, indien opdrachtnemer krachtens opdracht of uit hoofde van deze algemene voorwaarden een consultant wel mag vervangen of terugplaatsen (binnen een bepaalde termijn), maar niet vervangt of terugplaatst om welke reden

dan ook, daaronder begrepen enige reden van intern bedrijfsbeleid, interne bedrijfsvoering, personeelsbeleid of enig ander intern bedrijfsbelang van opdrachtnemer.

 1. Opdrachtnemer schiet evenmin toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan opdrachtgever in geval van een beëindiging van de terbeschikkingstelling of niet-vervanging van de ter beschikking gestelde consultant, waardoor direct of indirect de opdracht eindigt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen ten gevolge van een onjuiste selectie van de consultant, tenzij de opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na de aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht ter zake bij opdrachtnemer indient en daarbij aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreeks gevolg is van grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. Elk eventueel recht op schadevergoeding als hiervoor bedoeld vervalt indien de opdrachtgever niet tijdig een schriftelijke klacht heeft ingediend als hiervoor aangegeven, waarbij de bewijslast dat de klacht tijdig is ingediend rust op de opdrachtgever. Opdrachtnemer zal echter nimmer gehouden zijn een hogere schade te vergoeden dan een vergoeding gelijk aan het in rekening gebrachte opdrachtgevertarief.

 

Artikel 11. Tewerkstelling

 1. De opdrachtgever kan de consultant slechts in afwijking van het bepaalde in artikel 10, lid a tewerkstellen, indien opdrachtnemer en de consultant daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
 2. Tewerkstelling van de consultant in het buitenland is slechts mogelijk voor bepaalde tijd en indien dit al bij opdracht schriftelijk is overeengekomen en de consultant daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

 

Artikel 12. Goede uitoefening van leiding en toezicht

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de consultant bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de consultant op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden, tenzij hiervoor expliciet door opdrachtnemer vooraf toestemming is gegeven. Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.

 

Artikel 13. Dienstverlening/uitvoering

 1. Opdrachtnemer zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van opdrachtnemer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst opdrachtnemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.
 2. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is opdrachtnemer gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is opdrachtnemer gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van cliënt op te volgen. Opdrachtnemer is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 19.
 4. Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is opdrachtnemer steeds gerechtigd na overleg met cliënt deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

 

Artikel 14. Garantie veiligheid en vrijwaring

 1. De opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij arbeid laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten voor de arbeid zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de consultant bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de wetsbepaling van artikel 7:658 lid 4 BW, inhoudende dat hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een consultant met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft aansprakelijk is voor de schade die die consultant in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt conform het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dat wetsartikel.
 2. Indien de consultant een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.
 3. De opdrachtgever zal aan de consultant vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de consultant die de werkzaamheden verricht in de uitoefening van zijn arbeid lijdt, tenzij de opdrachtgever bewijst dat hij de hiervoor in lid a., b. en c. genoemde verplichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de consultant die de werkzaamheden verricht. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
 4. De opdrachtgever zal aan de consultant die de werkzaamheden verricht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de consultant lijdt doordat een aan de consultant die de werkzaamheden verricht toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen arbeid gebezigde zaak is beschadigd of teniet gegaan. De opdrachtgever zal opdrachtnemer tegen alle aanspraken ter zake vrijwaren.
 5. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in lid a. tot en met e.
 6. De opdrachtgever is jegens opdrachtnemer gehouden alle verplichtingen als bedoeld in lid a. tot en met f. onverkort na te komen en vrijwaart opdrachtnemer te allen tijde tegen aanspraken en alle daaraan verbonden kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand jegens opdrachtnemer geldend gemaakt inzake de niet nakoming van enige hiervoor bedoelde verplichting, onverminderd eventuele overige (vorderings)rechten van opdrachtnemer jegens de opdrachtgever.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid; vrijwaring

 1. Opdrachtnemer aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 15 blijkt.
 2. De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor direct schade meer bedragen dan EUR 1.000.000 ( één miljoen euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 3. de redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden; ii de kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat opdrachtnemer op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

iii redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

iv redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

 1. De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadigingen van zaken zal in geen geval meer bedragen dan EUR 2.500.000 (twee en een half miljoen euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 2. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Buiten de in sub b. en c. van dit artikel genoemde gevallen rust op opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

De in sub b. en c. van dit artikel genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellend daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichting tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer meldt.
 3. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door opdrachtnemer geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

 

Artikel 16. Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die de consultant toebrengt aan de opdrachtgever of aan derden.
 2. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van opdrachtnemer als werkgever van de consultant – direct of indirect – voortvloeiende uit schaden en verliezen die consultant toebrengt aan de opdrachtgever of aan derden.
 3. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.
 4. Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die consultant is aangegaan met of die voor hem zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.
 5. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van opdrachtnemer als werkgever van de consultant, rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiende uit verbintenissen die consultant is aangegaan met of voor hem zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

 

Artikel 17. Uurbeloning en opdrachtgevertarief

 1. Voor de duur van de opdracht wordt de uurbeloning van de consultant die de werkzaamheden verricht vastgesteld conform de functieomschrijving, die de opdrachtgever bij de opdracht heeft verstrekt. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat de in werkelijkheid door de consultant uitgeoefende (aangepaste) functie zou moeten leiden tot een hogere uurbeloning, zal opdrachtnemer de uurbeloning van de consultant die de werkzaamheden verricht èn het opdrachtgevertarief dienovereenkomstig corrigeren en zal de opdrachtgever dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van aanpassing van de functie aan opdrachtnemer verschuldigd zijn.
 2. Indien de terbeschikkingstelling van een consultant eindigt, maar de consultant wordt vervangen door een andere consultant met voortzetting van de opdracht ten aanzien van die andere consultant zal de uurbeloning ten aanzien van die andere consultant die de werkzaamheden verricht opnieuw worden vastgesteld op de basis als vermeld in lid a. en zal het opdrachtgevertarief daaraan worden aangepast.

 

Artikel 18. Verhoging van het opdrachtgevertarief

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd het opdrachtgevertarief te verhogen met het volledige bedrag of het evenredige bedrag, voortvloeiende uit één of meer van onderstaande kostenverhogingen ten aanzien van de opgedragen arbeid:

i verhoging van de uurbeloning van de consultant ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift, of ten gevolge van (de toepassing van) enige bepaling vervat in de opdracht en de bijbehorende voorwaarden;

ii verhoging van de kosten in de ruimste zin des woords verbonden aan de arbeid voor de consultant of voor opdrachtnemer wegens tewerkstelling in het buitenland.

 

Artikel 19. Wijziging en meerwerk

 1. Indien leverancier/opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten
 2. Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 19 lid 1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van cliënt en leverancier, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor cliënt nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal leverancier cliënt desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 

Artikel 19. Bijzondere minimale betalingsverplichting

Opdrachtgever is tenminste gehouden aan opdrachtnemer te betalen het opdrachtgevertarief berekend over acht gewerkte uren.

 

Artikel 20. Opleidingen, cursussen en trainingen

 1. Voor de dienstverlening van leverancier bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan leverancier steeds vóór de aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training worden beheerst door de bij leverancier gebruikelijke regels.
 2. Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van leverancier aanleiding geeft, is leverancier gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

 

Artikel 21. Ontwikkeling van programmatuur

 1. Indien niet reeds bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur aan leverancier ter hand zijn gesteld, zullen partijen in overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Leverancier zal de ontwikkeling van de programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de door cliënt te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan cliënt instaat. Indien partijen het gebruik van een ontwikkelingsmethode zijn overeengekomen die zich erdoor kenmerkt dat het ontwerpen en/of het ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur onderworpen is aan een nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen prioriteitstelling, zal deze prioriteitstelling steeds in overleg tussen partijen tot stand komen.
 2. Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 3. Cliënt verkrijgt slechts het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie. Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan cliënt ter beschikking worden gesteld, in welk geval cliënt gerechtigd zal zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. Indien leverancier in rechte gehouden wordt de broncode en/of de technische documentatie aan cliënt ter beschikking te stellen, kan leverancier daarvoor een redelijke vergoeding verlangen.

 

Artikel 22. Aflevering, installatie en acceptatie programmatuur

 1. Leverancier zal de te ontwikkelen programmatuur aan cliënt zoveel mogelijk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
 2. Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het cliënt niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Leverancier kan steeds verlangen, derhalve ook indien zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen, dat cliënt met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen- )resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan leverancier worden gerapporteerd.
 3. De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

i indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel

ii indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel

iii indien leverancier vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 22 lid e ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten in de zin van zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 22 lid f aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de programmatuur, indien cliënt daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

 1. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal cliënt leverancier hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
 2. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van bevat, zal cliënt leverancier uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen

een redelijke termijn te herstellen, waarbij leverancier gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van “fouten” wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door leverancier schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, in geval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien cliënt deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Cliënt is gehouden van fouten onverwijld melding aan leverancier te maken.

 1. Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten (niet zijnde fouten in de zin van lid e van dit artikel), zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van leverancier om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 23, indien toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van gebruikersinterfaces.
 2. Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet
 3. Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in artikel 22 lid c heeft tot gevolg dat leverancier ten volle gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door leverancier is overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake de installatie van de programmatuur. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van cliënt op grond van artikel 22 lid f betreffende kleine gebreken en artikel 23 betreffende garantie.
 4. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwikkelen van de programmatuur, verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.

 

Artikel 23. Garantie

 1. Leverancier zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur in binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier zijn gemeld. Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van cliënt is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. Leverancier kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van cliënt of van andere niet aan leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien cliënt zonder schriftelijke toestemming van leverancier wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
 2. Herstel van fouten zal geschieden op een door leverancier te bepalen locatie. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
 3. Leverancier heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 23 lid a bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

 

Artikel 24. Facturering

 1. De facturen van opdrachtnemer worden, als het gaat om het tewerkstellen en/of detacheren van consultants, uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren welke de opdrachtgever binden.
 2. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat op de tijdverantwoordingsformulieren het juiste aantal gewerkte uren en overuren alsmede dat de werkelijk gemaakte onkosten, indien al gemaakt, naar waarheid zijn ingevuld.
 3. Opdrachtgever ziet er tijdens het verrichten van de arbeid erop toe dat het aantal gewerkte uren en overuren niet overschrijdt. Bij verschil tussen het bij opdrachtnemer ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door de opdrachtgever daarvan behouden afschrift, geldt het bij opdrachtnemer ingeleverde tijdverantwoordingsformulier voor de afrekening opgenomen in de factuur als volledig bewijs.

 

Artikel 25. Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door opdrachtnemer ingediende factuur voor ter beschikking gestelde consultant te voldoen binnen 30 kalenderdagen na verzending van de factuur, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Uitsluitend betalingen aan opdrachtnemer zelf werken bevrijdend. Betalingen aan de consultant of het verstrekken van voorschotten aan de consultant die de werkzaamheden verricht zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 3. Indien een factuur van opdrachtnemer niet binnen 30 kalenderdagen na verzending is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1 % per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
 4. In het bezit van opdrachtnemer zijnde doordruk of kopie van de door opdrachtnemer verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
 5. Reclames omtrent enige factuur moeten binnen acht kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij opdrachtnemer zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleent – komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 200,00 per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door opdrachtnemer is ingeroepen respectievelijk de vordering door opdrachtnemer ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

 

Artikel 26. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en retentie

 1. Alle aan cliënt geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat alle bedragen die cliënt verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die cliënt wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan leverancier zijn voldaan. Indien cliënt (mede) uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt cliënt die zaak slechts voor leverancier en houdt cliënt de nieuwgevormde zaak voor leverancier totdat cliënt alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; leverancier heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door cliënt alle rechten als eigenaar van de nieuwgevormde zaak.
 2. Rechten worden in voorkomend geval aan cliënt steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 3. Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van leverancier onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat cliënt alle aan leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft.

 

Artikel 27. Risico

Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of een hulppersoon van cliënt zijn gebracht.

 

Artikel 28. Strekking voorwaarden

Indien één of meer bepalingen van de opdracht of deze Algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en de Algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

 

Artikel 29. Forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer/Leverancier en Opdrachtgever/Cliënt, alsmede de geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de Rechtbank te Almelo.